NOVINKY

 • 2014-10-25 Přidány nové informace v sekci Aktuality
 • 2014-06-04 Schůzka grémia INAP
 • 2014-01-30 Pdf finalizované MZ4 zpřístupněno v OPVK INFO
 • 2014-01-14 Schůzka grémia INAP

 

Aktuality ke klíčovým aktivitám

KA 1:

Inovace pro doktorské

a magisterské studium

teoretické fyziky a astrofyziky

KA 2:

Inovace pro studium

bakalářské astrofyziky

a astronomie

KA 3:

Inovace se zaměřením

na využití

multimediálních technik

KA 4:

Inovace studia oborů

se zaměřením na monitorování

a souvisejících studijních

bloků dalších oborů

KA5:

Inovace podporující

kreativitu a získávání

mimo-oborových dovedností

 

REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT V OBDOBÍ ŘÍJEN 2014 – BŘEZEN 2015

 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 1

 

Popis výstupů KA1

Došlo k přímé podpoře účasti na workshopech organizovaných AV ČR, které dokladujeme prezenčními listinami. Dále došlo k dokončení autorských děl, především software a dalších studijních materiálů. Byl vydán sborník, který bude sloužit jako vzdělávací materiál pro studenty magisterského i doktorského studijního programu. V neposlední řadě došlo k finálním úpravám a inovacím sylabů.

 

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období

V rámci klíčové aktivity 1, v průběhu sedmého monitorovacího období, probíhala výuka revidované verze nového kurzu „Základy fyziky plazmatu“, též výuka pilotní verze kurzu „Optická geometrie a setrvačné síly“. Ukázalo se, že kurz „Optická geometrie a setrvačné síly“ po odpřednášení vyžadoval revizi partie týkající se silovému formalismu v případě pohybu elektricky nabitých částic. Sbírka příkladů k inovovanému kurzu „Matematické metody ve fyzice“ byla poslána do tisku a vytištěna. Po finálních přípravách koncem semestru, ve dnech 26. – 28. listopadu, potom v Olomouci úspěšně proběhla studentsko-pedagogická konference INAP 2014, které se kromě pedagogů Slezské univerzity, téměř dvacítky studentů, zúčastnili i zahraniční experti astrofyziky.  V rámci realizace kurzů "Fyzika binárních systémů" a "Teoretická astrofyzika" proběhlo několik workshopů organizovaných kolegy z astronomického ústavu AV ČR. V rámci nich spolupracovali jak akademičtí pracovníci tak studenti s odborníky a došlo k jejich proškolení. V následujícím akademickém roce tak bude moci dojít k realizaci výuky kmenovými pracovníky Ústavu fyziky. V rámci předmětů "Vybrané partie současné relativistické astrofyziky - kompaktní hvězdy" a "Vybrané partie současné relativistické astrofyziky - rentgenovská astrofyzika" proběhlo několik seminářů. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 2

 

Popis výstupů KA2

V průběhu sedmého monitorovacího období byly dopracovány tyto studijní materiály:

  • Astronomie – sbírka úloh (vydáno tiskem v nákladu 10 ks)
  • Extragalaktická astrofyzika – sbírka úloh
  • Relativistická fyzika a astrofyzika – sbírka úloh
  • Proseminář z matematických metod ve fyzice – sbírka úloh (vydáno tiskem v nákladu 10 ks)
  • Komunikace přírodních věd s veřejností – studijní text
  • Praktická astronomie – studijní text

 

V akademickém roce 2014/15 byla zahájena pilotní výuka předmětu Astronomický proseminář. Výuka probíhala v obou semestrech.

 

Ve spolupráci s KA3 došlo k vytvoření několika krátkých dokumentů s astronomickou tématikou, byly realizovány dva výjezdy na evropské astronomické pracoviště na Kanárských ostrovech a proběhly tři workshopy na hostujících astronomických pracovištích:

  • Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
  • Hvězdárna Valašské Meziříčí
  • Planetárium Ostrava

 

V Olomouci byla uspořádána mezinárodní vědecká a studentská konference INAP 2014; z významných přednášek byl pořízen videozáznam a umístěn na internet.

 

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období

astrofyziky, relativistické fyziky a matematických metod. Taktéž pokračovaly práce na novém učebním textu pro kurz Popularizace astronomie s názvem „Komunikace přírodních věd s veřejností“ a byl vytvořen nový učební text pro kurz Praktická astronomie. Všechny v rámci projektu inovované a nově vytvořené předměty se staly součástí nové akreditace bakalářského oboru Astrofyzika ve studijním programu Fyzika, která byla schválena s dobou platnosti 6 let.

Ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, Hvězdárnou Valašské Meziříčí a Planetáriem Ostrava byly realizovány exkurze studentů a odborných pracovníků na tamních pracovištích. Taktéž pokračovala školení odborných pracovníků v rámci krátkodobých pobytů na pracovišti Astronomického ústavu AV ČR v Praze. V koordinaci s KA3 byly realizovány dva výjezdy (říjen 2014 a březen 2015) studentů a odborných pracovníků na přední evropské astronomické pracoviště na Kanárských ostrovech. V listopadu proběhla v Olomouci mezinárodní vědecká a studentská konference INAP 2014 věnovaná různým aspektům současné astronomie a astrofyziky. Ve spolupráci s KA3 došlo k vytvoření několika krátkých dokumentů s astronomickou tématikou.

V koordinaci s dalšími projekty zahrnujícími stavební úpravy v prostorách fakulty pokračovala příprava výstavby pozorovatelny. V nově vybudované učebně pro praktickou výuku astronomie a astrofyziky byla zahájena výuka. 

 

 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 3

 

Popis výstupů KA3

Výstupem aktivity byly podpořené osoby nových a inovovaných předmětů, skripta Základy kamerové tvorby, účast na workshopech, rozsáhlá sbírka AV materiálu z tuzemských i zahraničních workshopů.

 

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období

V sedmém monitorovacím období byl dokončen ateliér kreativní multimediální tvorby a realizováno střihové pracoviště jako finální bod inovací v posledním monitorovacím období.

Jako naplnění záměrů inovací a projektově orientované výuky byly realizovány zahraniční cesty na tři festivaly zaměřené nebo spjaté s vědeckotechnickým filmem a realizovány dva workshopy na astronomických pracovištích. Ukazuje se, že tento směr inovace přináší zásadní napojení studentů na prostředí profesionálních institucí a je silným motivačním prvkem při dalším profilaci v dané oblasti vzdělávání.

Praktické a projektově orientovaná výuka se uskutečnila na profesionálním astronomickém zařízení, a to na hvězdárně ve Valašském Meziříčí a na Astronomickém ústavu AVČR v Ondřejově a obě cesty se uskutečnili v kooperaci s aktivitou KA2, kde propojení KA3 a KA2 je realizováno skrze témata popularizace vědy.

Významnou částí inovací a prakticky a projektově orientovanou výukou byla realizace workshopů na Kanárských ostrovech. Na Tenerife na Kanárských ostrovech se nachází na Observatorio del Teide největší evropský sluneční dalekohled GREGOR. Na jeho vybudování se podílel také Astronomický ústav AV ČR. Zahraniční cesty byly realizovány dvě, a to na podzim 2014 a v březnu 2015 s cílem praktického workshopu studentů astrofyziky a pro studenty oboru multimediální techniky v podobě realizace série praktických projektů zaměřených na pořízení audiovizuálních dat a na popularizaci vědy.

Dokončení fáze inovací oboru Multimediální techniky pak přineslo také finální zavedení nových a inovovaných předmětů do výuky. Jmenovitě jde o předměty Zážitková sociologie, psychologie a vizuální umění, Semináře multimediálních technik, Úvod do studia kultury a Legislativa v AV tvorbě, která doplní teoretickou stránku práce s audiovizuálními díly. Proběhla také poslední a finální fáze inovace předmětů Základy oboru kamera a střihová skladba 1 a 2, které prostřednictvím cílených workshopů Doc. Szomolányiho umožnily úpravu celého vzdělávacího procesu v oblasti kamerové tvorby na jejichž základě vznikl pro obor významný studijní materiál v podobě skript – Základy kamerové tvorby.

 

 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 4

 

Popis výstupů KA4

V průběhu 7. monitorovacího období byl ukončen zimní semestr 2014/15, kde je v rámci KA4 naplánováno 9 inovovaných a 2 nové předměty. Výuka v obou nových předmětech (UF/GSM01 – GSM monitorovací systémy I, UF/BM002 – Medicínské diagnostické systémy a zpracování medicínských dat) běží druhým rokem v regulérního režimu. Totéž platí pro 9 inovovaných předmětů (UF/PA125 – Fyzikální metody a principy měření veličin char. ŽP II, UF/PA133 – Monitorování půd a vod, UF/0D130, 0D330, MM530 – Tvorba WWW stránek – HTML a CSS, UF/0D110 – Měřicí systémy s PC I, UF/PA126 – Fyzikální vlastnosti atmosféry a ochrana ovzduší, UHV/M0090 – Úvod do ochrany životního prostředí, UHV/M0009 – Ochrana životního prostředí I, UHV/M0081 – Ochrana přírodního dědictví, a UF/0D142 – Mikroprocesorové měřicí systémy I). Pro všechny předměty byly studijní materiály aktualizovány na základě zpětné vazby ze strany studentů.

 

Proběhlo celkem 10 jednorázových seminářů či jiných akcí (exkursí): Redakční systém Joomla (Lukáš Dadej, 3. října 2014), Defibrilace a testování defibrilátoru (Ing. Lukáš Peter, 29. 10. 2014), Realizace a měření 3-svodového EKG (Ing. Lukáš Peter, 29. 10. 2014), Defibrilace a testování defibrilátoru 2 (Ing. Lukáš Peter, 5. 11. 2014), Realizace a měření 3-svodového EKG 2 (Ing. Lukáš Peter, 5. 11. 2014), Snímače a senzory v lékařských zobrazovacích systémech (Dr. Stanislav Hledík, 5. 11. 2014), Praktická cvičení na Oddělení intervenční radiologie I (MUDr. Michal Kodaj, 6. 11. 2014), Praktická cvičení na Oddělení intervenční radiologie II (MUDr. Michal Kodaj, 13. 11. 2014), Monitorovací technika v diabetologii aneb cesta k lepší kompenzaci diabetu (Táňa Marčišovská, 13. 11. 2014), a Trendy v léčbě diabetu: nový typ inzulínové pumpy (Bc. Marie Libichová, 13. 11. 2014),

 

Dr. Hledík ústně presentoval na Wolfram Technology Conference 2014, Illinois, USA, ve dnech 21. až 24. října 2014 příspěvek (spoluautorem je Ing. Iveta Bryjová) Mathematica in digital subtraction perfusiography of burn wounds (http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/9023/), který se setkal se zájmem jak ze strany uživaelů (Dr. Jim Rock), tak ze strany vývojářů a konzultantů fy Wolfram (Dr. Matthias Odisio, Dr. Markus van Almsick). Účastnil jsem se rovněž doprovodných workshop věnovaných zpracování signálu a obrazu. Závěr pobytu byl věnován krátké návštěvě na Weldon School of Biomedical Engineering a Multi-Scale Imaging Center – MUSIC (Purdue University, West Lafayette, IN) v sousední Indianě, který rovněž přinesl řadu podnětů pro další pedagogickou a vědeckou práci.

 

Dr. Hledík a Ing. Bryjová se ve dnech 28.–29. 11. 2014 zúčastnili mezinárodní conference International Conference on Medical Image and Signal Computing 2014 v Londýně, kde byl presentován posterový příspěvek autorů Iveta Bryjová a Adam Hofer (student navazujícího magisterského oboru Počítačová fyzika) An amended method for assessment of hypertrophic scars viscoelastic parameters, který se rovněž setkal s ohlasem u účastníků conference.

 

V druhé půli března 2015 se konaly série výukových seminářů Bc. Miroslavy Škutové z Žilinské univerzity (Slovenská republika) a Juliena Colleta, PhD z Lyon Nanotechnology Institute (Francie) na téma Spracovanie signálov EEG, spektrogramy, FFT, vytváranie databázových stránok pre e-health, či lekára (html, php), Kognitívny tréning mozgu, biofeedback, vytvorenie cvičení pre kognitívne posilňovanie mozgu, Problematika BTK a servis infusomatov, Servis monitorov životných funkcií, Práca technika na dialýze – rozbiehanie terapie, setovanie multifiltrátov, Umelá plicná ventilácia, Prístroj NIOX VERO v okruhe UPV I, Prístroj NIOX VERO v okruhe UPV II.

 

Veškeré materiály týmu KA4 včetně fotodokumentace seminářů jsou k dispozici na neveřejném webu j.mp/iaka4.

 

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období

V sedmém monitorovacím období jsme prohlubovali zapojení partnerů – Fakultní nemocnice Ostrava, VŠB-TU Ostrava, firmy Elok-Opava, spol. s r.o., nyní s výhledem na období po ukončení projektu. Ing. Bryjová nadále pokračovala ve spolupráci s Popáleninovým centrem Fakultní nemocnice Ostrava (MUDr. Klosovou a MUDr. Štětinským), a v rámci působení na VŠB-TU Ostrava získávala studenty a experty účastnící se zejména jednorázových akcí; kromě toho na VŠB-TUO vedla diplomové práce. Ing. Janečka v laboratořích ÚF (spolu s Ing. Bjalkem) zprovoznili zařízení pro výuku v inovovaných a nově v rámci projektu zavedených předmětech. Doc. Zapletal a Mgr. Ing. Kotrlová se věnovali dokončení přípravy a výuce inovovaných předmětů. Doc. Hledík se aktivně zúčastnil Wolfram Technology Conference 2014 (http://www.wolfram.com/events/technology-conference/2014/) konané v Champaign, USA 21. až 24. října 2014. Ve všech oblastech dbali členové týmu IAKA4/FPF na spojení výuky s praxí.

Tým IAKA4/FPF spolu s IAKA1/FPF (Dr. Urbanec) realizovali společné částečné financování přístupu k databázi EIZ IoP na rok 2015. Ve výuce začaly být využívány tituly vzniklé v rámci projektu (J. Kubíček: Zpracování medicínských obrazových dat; M. Penhaker a J. Kubíček: Matematické modelování dat pro vědecké účely; M. Penhaker a J. Kubíček: Snímače a senzory v biomedicíně; M. Halásková: Veřejná správa v ČR). 

 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 5

 

Popis výstupů KA5

  • Zahájení opakované výuky 7 nových i inovovaných kurzů již jako standardní součást studijních plánů bakalářských i magisterských oborů, včetně zahájení výuky anglické jazykové verze.
  • Finalizace sylabů a studijních materiálů.
  • 6 interdisciplinárních seminářů určených pro studenty humanitních i exaktních oborů
  • Navázání a rozvoj dlouhodobé mezinárodní spolupráce s dr. Alessandrou Becucci (Florencie) směřující k dlouhodobé společné VaV a následné publikační aktivitě.

 

Průběh realizace KA5

V průběhu monitorovacího období byly dokončena finální podoba sylabů a studijní materiálů kurzů interdisciplinárního bloku, jejichž pilotní i opakovaná výuka proběhla v předešlých monitorovacích obdobích.  Pro studenty fyzikálních i humanitních oborů byly do nabídky B-předmětů zimního semestru akademického roku 2014/2015 zařazeny kurzy interdisciplinárního bloku:

  • Historický vývoj velkých mimovědeckých kosmologických systémů v kontextu současného vědeckého poznání – Dr. Pavel Bakala, Olga Chadaeva
  • Využití soft skills v projektovém řízení (se zaměřením na projektový tým) – Mgr. Pavlína Fulnečková
  • Komunikace a společnost  - Dr. Martin Čapský

 

Pro studenty fyzikálních i humanitních oborů byly do nabídky B-předmětů letního semestru akademického roku 2014/2015 zařazeny kurzy interdisciplinárního bloku:

  • Eschatologie, bod Omega, kolabující hvězdy a expandující vesmír – Dr. Pavel Bakala, Olga Chadaeva
  • Metody a techniky projektového řízení – Mgr. Pavlína Fulnečková
  • Technika a její obraz ve společnosti mezi utopií a každodenní praxí  - Dr. Martin Čapský
  • Fyzika v dějinách lidské kultury - Doc. Jiří Langer

 

Kurz Eschatologie, bod Omega, kolabující hvězdy a expandující vesmír byl v letním semestru navíc vypsán a také i proběhl separátně v anglické jazykové mutaci jako cizojazyčný celofakultní volitelný předmět pod názvem:

Eschatology, Omega Point, Collapsing Stars and Expanding Universe - vyučovaný lektory Dr. Pavlem Bakalou a Olga Chadaevou.

 

Experti a vyučující nových I inovovaných předmětů pokračovali v komunikaci a spolupráci s českými i zahraničními experty v oblasti historického vývoje vědy a interdisciplinárních přesahů exaktních oborů. Obdobně jako v předchozích monitorovacích obdobích proběhlo několik interdisciplinárních přednášek a seminářů určených pro studenty humanitních i exaktních oborů. Přednášky organizované na Ústavu historických věd se zaměřily především na historický vývoj a společenský kontext astrologie jako předstupeň moderního exaktního pohledu na vesmír. Dvojice seminářů Mgr. Pavlíny Fulnečkové (CEO společnosti Grand Africa) byla věnována specifikám provádění VaV aktivit kulturně odlišných oblastech v Subsaharské Africe.

 

  1. Přednáška prof. Lenky Bobkové (Univerzita Karlova)
  2. Přednáška věnovaná římským jízdám Karla IV. Přednášející se na podkladě dobových narativních a ikonografických pramenů pokusila představit korunovační jízdu římského krále jako vysoce náročný politický a současně logistický počin. Budoucí císař si jeho vyplnění pokusil zajistit i prostřednictvím rad svých dvorních astrologů.
  3. Přednáška doc. Vratislava Vaníčka (ČVUT Praha)
  4. Přednáška představující nový pohled na postavu světce svatého Václava a především na narativní prameny, ze kterých je světcův život rekonstruován. Přednášející kladl důraz na dialog mezi odlišnými tradicemi domácí a zahraniční legendistické tvorby.
  5. Přednáška mgr. Piotra Jarczyka (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruni)
  6. Přednáška věnovaná současným interpretačním proudům v kulturních dějinách a interdisciplinárnímu dialogu mezi humanitními vědami.
  7. Seminář Mgr. Pavlíny Fulnečkové (Grand Africa) - Specifika výzkumů v kulturně odlišných oblastech - Subsaharská Afrika I. Část
  8. Seminář Mgr. Pavlíny Fulnečkové (Grand Africa) - Specifika výzkumů v kulturně odlišných oblastech - Subsaharská Afrika II. část  (případové studie)
  9. Dále proběhl na Ústavu historických věd již druhý studijní badatelskýdr. Alessandry Becucci (Florencie)  navazující na předchozí spolupráci. Pobyt byl provázený konzultacemi s pracovníky FPF SU, který směřoval k výzkumu vztahu astrologie a aristokratické kultury v raněnovověkém období a transformaci kulturních forem mezi italským a českým prostředím

 

Joomla templates by a4joomla