NOVINKY

  • 2014-10-25 Přidány nové informace v sekci Aktuality
  • 2014-06-04 Schůzka grémia INAP
  • 2014-01-30 Pdf finalizované MZ4 zpřístupněno v OPVK INFO
  • 2014-01-14 Schůzka grémia INAP

 

Inovace studia

V rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu jsou realizovány následující inovace studia.

  •  Inovace pro doktorské a magisterské studium teoretické fyziky a astrofyziky:

Intenzivní posílení oblasti výuky tohoto studia primárně svázané s existující spoluprací se zahraničními pracovišti, vytvoření přímých vazeb studia na stávající intenzivní vědeckou spolupráci ÚF Opava s Astronomickým ústavem AV ČR a zapojení jeho odborníků do inovací studia, výuky a proškolení vyučujících, u vybraných kurzů zavedení systému hodnocení studentů a udělování zkoušek formou individuálních projektů obvyklou u analogických kurzů na úspěšných mezinárodních školách, trénink ICT dovedností studentů v oblasti zpracování a modelování dat z pozorování relativistických astrofyzikálních procesů, intenzifikace kurzů doktorského studia v anglickém jazyce, realizace krátkodobých studijních pobytů studentů na zahraničních institucích, podpoření zahájení habilitačního řízení u vybraných doktorských pracovníků.

  • Inovace pro studium bakalářské astrofyziky a astronomie:

Optimalizace podmínek pro základní observační astronomii na ÚF a vazbu na externí astronomická pracoviště, intenzifikace praktických cvičení (pozorování), zapojení vybraných talentovaných studentů bakalářského studia do kolektivních studijních projektů, realizace krátkodobých studijních pobytů studentů a akademických pracovníků SU Opava na astronomickém pracovišti VŠB-TU Ostrava a pracovišti AU AV ČR.

INO1and2

  • Inovace zaměřené na využití multimediálních technik ve studiu tvůrčí fotografie a aplikované fyziky:

Inovace a vytvoření předmětů, které respektují nejmodernější trendy v oblasti multimediálních technik a jsou využitelné napříč studijními obory, podpora samostatné práce studentů ve směru praktických dovedností v oblasti multimediálních technik, moderního publikování a prezentace výsledků, vedení výuky ve vybraných praktických předmětech oboru multimediální techniky formou vytvoření pracovních skupin pod managementem pedagogů tak, aby byly tyto výukové postupy blíže práci v pracovních skupinách komerčních subjektů.

  • Inovace pro studium oborů se zaměřením na monitorování a související bloky předmětů:

Přímé zapojení studentů do realizace měření dat v oblasti průmyslově orientovaných aplikací a do statistického zpracování měření dat v oblasti medicínského monitorování, inovace a zintenzivnění pozornosti u kurzů zaměřených na praktické sledování složek životního a pracovního prostředí a kurzů v oblasti moderních systémů s dálkovým přenosem a centrálním zpracováním, reflexe nových přístupů v monitorování, zejména v návaznosti na významné pokroky v ICT ve vztahu k pořizování statisticky relevantního počtu naměřených dat a jejich pracování s využitím teorie velkých čísel, spolupráce ÚF se Spojeným ústavem jaderných výzkumů  v Dubně, úprava a přizpůsobení studijních plánů studijního programu Aplikovaná fyzika, modernizace a zefektivnění bloků kurzů v oblasti veřejné správy, využití zkušeností expertů z oblasti magisterského a doktorského studia v bakalářském studiu při realizaci seminárních a bakalářských projektů zaměřených na praktické zpracování dat.

  • Inovace podporující získávání mimo-oborových dovedností a kreativitu při studiu:

Rozvoj interdisciplinárního přesahu v bakalářském,magisterském i doktorském studiu teoretické fyziky a astrofyziky, podpora multimediální komunikace pro studenty exaktních, humanitních i umělecky zaměřených oborů, podpora základní orientace v současném stavu výzkumu vesmíru i mikrosvěta a ve výsledcích aplikovaného výzkumu pro studenty převážně humanitních a uměleckých oborů, získání dovedností a informací potřebných k zapojení do komplexních týmů.

 

Joomla templates by a4joomla